OPINIE PRAWNE

Sporządzanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Klienta, dotyczących zarówno spraw na etapie przedsądowym jak i spraw zawisłych przed Sądami, zawierających szczegółową analizę opiniowanej sprawy oraz możliwe do podjęcia kroki prawne, celem realizacji dążeń prawnych Klienta.

UMOWY

Sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów handlowych, skoncentrowane na poprawie pozycji Klienta jako strony umowy oraz wskazujące Klientowi zagrożenia mogące wynikać z z zawarcia umowy jak i możliwe sposoby rozwiązania umowy.

NEGOCJACJE

Prowadzenie negocjacji w sprawach zleconych przez Klientów indywidualnych jak i podmioty gospodarcze (negocjacje handlowe), dotyczących zarówno spraw na etapie przedsądowym jak i spraw zawisłych przed Sądami.

REPREZENTACJA KLIENTÓW W POSTĘPOWANIU PRZEDSĄDOWYM

Sporządzanie pism na etapie przedsądowym, w tym wezwań do zapłaty oraz wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, udział w rozmowach ugodowych, sporządzanie projektów ugód pozasądowych.

REPREZENTACJA PROCESOWA

Reprezentacja Klientów przed sądami, prokuratorami i organami administracji publicznej w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych, podatkowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych.

SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH

Sporządzanie na wniosek Klientów pism procesowych oraz innych pism przygotowawczych w toku postępowań przed Sądami, Prokuraturami i organami administracji publicznej, w tym pism wszczynających postępowania (pozwy, wnioski, skargi).

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Kompleksowa obsługa długów przekazanych przez Klienta do windykacji, w tym uzyskanie tytułu wykonawczego (wyroku, nakazu zapłaty), skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym przed Komornikiem.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kompleksowa obsługa prawa zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o. oraz spółka akcyjna) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, polegająca w szczególności na pomocy prawnej przy zawieraniu umów handlowych, reprezentacji w sporach z kontrahentami.

DORADZTWO PRAWNE

Udzielanie na życzenie Klienta porad prawnych w siedzibie Kancelarii oraz w formie elektronicznej.

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ OD UBEZPIECZYCIELI

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody majątkowe jak i szkody niemajątkowe wynikających m. in. ze szkód komunikacyjnych (wypadki komunikacyjne, ubezpieczenia OC) jak i szkód medycznych (błąd w sztuce lekarskiej) oraz z zakresu ubezpieczenia NNW oraz Na Życie. Reprezentacja Klienta w postępowaniu likwidacyjnym przed Ubezpieczycielem, jak i w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.