Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa karnego i karnego skarbowego na każdym etapie postepowania karnego i we wszystkich czynnościach procesowych. Nasi prawnicy podejmują się obrony, jak i reprezentacji Klientów występujących w charakterze oskarżycieli prywatnych i posiłkowych. Podejmujemy się również obrony w postępowaniach dyscyplinarnych.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat zakresu usług prawnej naszej kancelarii adwokackiej w obszarze prawa karnego i karno-skarbowego. Zajmujemy się sprawami na każdym etapie prowadzenia sprawy sądowej.

 

Postępowanie przygotowawcze…

…głównym celem jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności, które sprzyjały popełnieniu określonego czynu. Jest ono prowadzone bądź nadzorowane przez prokuraturę i policję w świetle prawa karnego. W określonych czynnościach bierze również udział sąd. Jest to etap, w którym mamy do czynienia z pokrzywdzonym oraz podejrzanym jako stronami. Prawa strony przysługują także prokuratorowi.

 

Pierwsza instancja…

…kiedy czynności dochodzeniowe lub śledztwo zostaną zakończone, sprawa, według prawa karnego, trafia do sądu. Konieczne jest jednak uprzednie sformułowanie aktu oskarżenia, który następnie przesyłany jest do sądu wraz z niezbędnymi załącznikami. Właśnie w tym momencie szczególnie wartościowa jest pomoc kancelarii adwokackiej. Kiedy akt oskarżenia trafi do sądu oraz spełnione zostaną wszelkie wymogi formalne możliwe jest rozpoczęcie rozprawy. Po jej zakończeniu ogłoszony zostaje wyrok.

 

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne…

…należy pamiętać o tym od wyroku pierwszej instancji stronom przysługuje prawo apelacji, a niekiedy także wyrok Sądu II instancji może zostać poddany kontroli poprzez złożenie kasacji do Sądu Najwyższego. 

 

Samo prawo karne, którym się zajmujemy jest zespołem przepisów prawnych, określających szczegółowo kwestię odpowiedzialności karnej za wykonanie czynów zabronionych pod groźbą kary. Dzieli się ono na prawo karne – materialne, które dotyczy czynów kwalifikowanych jako przestępstwa, odpowiedzialności za ich popełnienie, jak również środków prawnych stosowanych wobec sprawców. Oprócz tych usług prawnych, zajmujemy się również prawem karnym procesowym (formalnym), które odpowiada za określenie zasad postępowania w przypadku popełnienie czynów zabronionych. Ostatnim elementem jest prawo karne wykonawcze, które reguluje kwestie wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających, a także innych rozstrzygnięć.

Nasza kancelaria adwokacka oferuje swoją pomoc nie tylko osobom pokrzywdzonym, ale również osobom oskarżonym i podejrzanym. Naszych klientów reprezentujemy przed sądem na każdym etapie sprawy, od postępowania przygotowawczego, przez sądowe, aż po apelacje. Udzielamy naszym Klientom także kompleksowych porad prawnych, przygotowujemy pisma procesowe i inne dokumenty, w tym wnioski i zażalenia, apelacje, kasacje oraz wiele więcej.

 

Prawo skarbowe

Jednym z elementów naszej usługi prawnej jest także prawo karne skarbowe, które jest specjalną częścią prawa karnego. Związane jest ono z przepisami odpowiadającymi za określanie odpowiedzialności osób fizycznych za przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe, które polegają przede wszystkim na naruszeniu państwowych interesów finansowych. Udzielamy porad prawnych, zajmujemy się sprawami formalnymi i reprezentujemy naszych Klientów na każdym estapie prowadzenia spraw sądowych.